top of page
IMG_6141 (2).jpg

Projekty

Společnost Lavaris se specializuje na vývoj pokročilých recyklačních technologií. Naše inovativní recyklační linky, včetně vysokorychlostních mlýnů a inteligentních řídicích systémů, zvyšují efektivitu a udržitelnost průmyslových procesů. Efektivně zpracovávají odpadní materiály a přeměňujeme je na cenné suroviny pro stavebnictví a další odvětví. 

Projekty na, kterých se podílíme:

IMG_4275.JPG

2024 - 2026

Systém pro snižování ekologických dopadů zpracování gumového odpadu

Technologická agentura ČR – 7.veřejná soutěž Prostředí pro život 7 (2023 - 2026)

 

Partneři: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřící techniky

 

Cílem projektu je realizace komplexního systému linky pro recyklaci gumového odpadu a jejího digitálního dvojčete za účelem optimalizace parametrů výsledného recyklátu při současné minimalizaci ekologických dopadů. Fyzická linka bude vybavena potřebnými průmyslovými prostředky a řídicím systémem, který podle dat ze snímačů bude adaptovat recyklační proces tak, aby výsledný recyklát dosahoval požadovaných parametrů. Data ze všech akčních členů a senzorů se budou přenášet do cloudové nebo on-premise databáze, kde budou dále zpracována podle specifických potřeb zákazníků. Digitální dvojče linky bude vytvořeno tak, aby poskytlo možnosti využití v průběhu celého životního cyklu linky.

2024 - 2026

Nová technologie mletí a filtrace mokrého výstupu při recyklaci minerálních materiálů s vysokým obsahem vlhkosti

Technologická agentura ČR – 10.veřejná soutěž  TREND 2024 – 2026

 

Partneři: ČVUT – Fakulta strojní, KyberTec

 

Projekt se zaměřuje na recyklaci minerálních odpadů, jako je škvára, struska a popílek, a jejich využití ve stavebnictví s cílem snížit negativní dopady průmyslových procesů na životní prostředí. Zavedení inovativních technologií, jako jsou recyklační linky na mletí, umožnilo efektivní zpracování těchto odpadů a získání cenných surovin pro stavební aplikace. Projekt společnosti Lavaris a partnerů se zaměřuje na vývoj nového vysokorychlostního mlýna a filtračního systému, které minimalizují energetickou náročnost a zvyšují efektivitu recyklace. Důraz je kladen na adaptivní řízení a inovace v technologiích dopravy, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku v procesu recyklace.

struska původní materiál převráceně (1).jpg
DSC_1544 (1).JPG
struska mikroskop 2.jpg

2023 - 2026

Vývoj velkoformátového 3D tisku z recyklovaných plastů a jeho komerční aplikace v inovativní eko – designu - PlastIT

Technologická agentura ČR - 11. veřejná soutěž TREND 2023 – 2026

 

Partneři: Plastenco desing s.r.o., ČVUT v Praze – Fakulta architektury

 

V projektu jsme se rozhodli vyvinout prototyp tiskové hlavy pro velkoformátový 3D tisk z recyklovaného plastu s důrazem na tisk z regranulátu polymerních materiálů, zejména polyethylentereftalátu (PET) a polyethylentereftalátu s glykolem (PETG). Projekt se také zabývá možností tisku z dalších polymerních materiálů. Tato technologie zatím není na trhu dostupná. Součástí projektu je optimalizace tiskového softwaru pro úpravu dat navrženého modelu pro použití s robotickým ramenem. K zajištění komplexního řešení bude vytvořena webová platforma, kam budou moci designéři nahrávat své 3D modely určené k tisku z recyklovaných materiálů. Součástí této platformy bude tzv. eko-katalog, který bude prezentovat produkty zákazníkům.

Messenger_creation_e84c6030-5ee7-43fe-91dd-31506751dff0.jpeg
IMG_4212.JPG

2023 - 2026

Spolupráce škol a firem

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2023 – 2026

Partneři: Karlova Univerzita – Ústav pro životní prostředí, Česká zemědělská univerzita, Strojní průmyslová Prosek, Strojní průmyslová škola na Betlémské, ČVUT – Fakutla architektury, ČVUT – Fakulta strojní

V programu se věnujeme podpoře výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol. Lavaris nabízí jedinečnou příležitost pro studenty z oborů jako mechatronika, automatizace, ochrana životního prostředí, strojírenství a technologie, informatika a řídicí technika a dalších. Nabízíme odbornou praxi, při které studenti získávají cenné zkušenosti pod vedením našich kvalifikovaných odborných mentorů. Tato praxe umožňuje studentům partnerských škol aplikovat teoretické znalosti v reálném pracovním prostředí a připravit se tak na budoucí kariéru.

2021 - 2023

Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou

Technologická agentura ČR –  3. veřejná soutěž TREND 3 2021 – 2023

Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta stavební, KNAUF Praha, spol. s.r.o., MORAVOSTAV Brno, a.s. stavení společnost

Cílem projektu je navrhnout celkový koncept řešení sběru, separace, recyklace, zpracování a opětovného využití sádrokartonového odpadu ve stavebnictví. V současné době je tento odpad skládkován bez zhodnocení. V rámci projektu bude navržen chytrý kontejner na stavební odpad, zjednodušená separační a recyklační linka s mlýnem upraveným pro kalcinaci sádry. Součástí řešení bude návrh a vývoj nových suchých směsí a výrobků s vysokým obsahem sádrokartonového odpadu. Produkty z recyklátu budou experimentálně testovány, včetně obvodové stěny v pasivním standardu vyrobené z bloků z recyklovaného materiálu.

IMG_0738.JPG
IMG_8991.JPEG
IMG_7304 (1).JPG
IMG_8577.JPG

2021 - 2023

Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití

Technologická agentura ČR –  3. veřejná soutěž PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 3 2021 – 2023

Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Moravostav Brno, a.s. stavební společnost

V projektu jsme vypracovali odborné podklady pro legislativní úpravy vedoucí k minimalizaci a opětovnému využívání stavebních a demoličních odpadů, případně v kombinaci s druhotnými surovinami. Proběhla detailní analýza, ve které byla popsána a vyhodnocena proveditelnost dekompozice budov, recyklace demoličních odpadů a vypracování metodologických pokynů, včetně výpočtu ekologické stopy a ekonomické náročnosti. Bylo nutné stabilizovat a rozšířit znalostní základnu týkající se zpracování stavebních a demoličních odpadů. Od počátku celého cyklu (demolice, dekompozice) a samotného procesu recyklace až po zpětnou integraci do stavebních systémů a materiálů. Vypracován byl i koncepční přístup, který jsme pravidelně konzultovali se zástupci Odboru průmyslové ekologie MPO ČR.

2018 - 2020

Recyklace sádrokatonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnoutou

Technologická agentura ČR – 3.veřejná soutěž  TRIO 3 2018 - 2020

 

Partneři: ČVUT – Fakulta stavební, Knauf Praha, spol. s.r.o.

 

Hlavní cíle předkládaného projektu vývoje technických a technologických řešení pro efektivní recyklaci sádrokartonových (SDK) desek odlišné výroby nebo odpadu vznikajícího montáží sádrokartonových desek (příček). Prvním cílem byla modifikace a úpravy vysokorychlostního mletí pro potřeby desintegrace SDK z hlediska jemnosti mletí, potenciálu mechano-chemické aktivace a případné přeměny sádrovce v sádru s širokými možnostmi dalšího uplatnění. Druhým cílem byl vývoj poloprovozního typu recyklační linky na SDK s využitím vysokorychlostního mlýnu a nového typu drtiče, který umožní výrobu granulátu definované zrnitosti. Třetím cílem je ověření optimalizovaného využití mletého fileru jako prostého nebo aktivního plniva zpětně do výroby SDK. Dalším cílem je vývoj lehčeného kameniva na bázi sádry pro podsypy podlah, získaného drcením nebo mletím a lisováním, a ověření jeho vhodnosti pro lehčené zdící prvky na bázi bezcementových pojiv.

Primárním úkolem bylo pro nás maximalizovat podíl takto získaných materiálů, což zahrnovalo vývoj řešení založeného na maximální substituci sádrovce recyklovaným sádrovcem jako plniva ve stavebních materiálech a výrobcích, jako alternativu ke konvenčním zdrojům. Důležitým aspektem bylo zlepšení nebo zachování užitných (mechanických, tepelných) vlastností optimalizovaných materiálů a výrobků na bázi sádry pomocí vhodných modifikací s využitím nanotechnologií pro hydrofobizaci materiálu. .

loader,gif
SDK trio_edited.jpg

2020 - 2022

Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně – izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímě aplikace na stavbách

Technologická agentura ČR – 4.veřejná soutěž  ZÉTA 2020 – 2022

 

Partneři: ČVUT – Fakulta stavební, Knauf Isolation

 

Hlavním cílem projektu bylo navrhnout, vyvinout a optimalizovat mobilní linku pro recyklaci minerálních tepelně-izolačních materiálů při novostavbách, rekonstrukcích a demolicích staveb. Řešení pokrývá všechny typy stavebních aplikací a splňuje současné technické a environmentální požadavky. Linka nyní efektivně separuje izolační materiály od ostatních stavebních odpadů, jako jsou zbytky omítek, stavební lepidla, malty, polyuretanové pěny a další. Součástí tohoto projektu byl také návrh nových stavebních směsí využívajících upravený recyklát z izolačních materiálů. Některé z těchto řešení jsou nyní aplikovatelné přímo na stavbách. Stanovili jsme také soubor materiálových vlastností navržených směsí, které závisí na množství a způsobu úpravy recyklátu.

Obrázek WhatsApp, 2024-04-02 v 12.13.51_95f481f8.jpg
FINÁLNÍ LINKA 3.png
ZETA VOZÍK_edited.jpg
Obrázek WhatsApp, 2024-04-02 v 12.06.26_83f11828.jpg

2017 - 2019

Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

Technologická agentura ČR – 2.veřejná soutěž  TRIO 2 2017 – 2019

 

Partneři: ČVUT – Fakulta stavební, Knauf Isolation

 

Hlavní cíle projektu vývoje nového typu lehčených zdících prvků s využitím minerálních vedlejších produktů či minerálních stavebních odpadů byly:

 • Řešení založené na maximální substituci cementu či jiného pojiva mechano-chemickou aktivací částic betonových recyklátů.

 • Využití uvedeného alternativního pojiva jako dílčího inteligentního plniva společně s jemně mletými vápencovými odprašky či kaly, které představují v některých regionech ekologický problém.

 • Substituce těženého kameniva drobnými frakcemi betonového recyklátu a vytvoření zdících prvků s uplatněním 100% recyklace.

 • Identifikace a využití co nejjednodušších systémů napěnění betonové směsi při zachování stabilního systému pěny pro výrobu lehčených zdících prvků, s cílem eliminovat nezbytnost autoklávu v pozdější výrobě.

 • Nastavení, optimalizace a ověření poloprovozní výroby lehčených zdících prvků, včetně realizace vhodného prototypu zjednodušené výrobní linky.

 • Zlepšení užitných vlastností betonové pěněné směsi využitím vhodných nanotechnologických řešení, která zajistí 2D nebo 3D hydrofobizaci lehčených zdících prvků.

 • Identifikace a ověření alespoň jednoho typu vhodných vláken, která lze přidat do výrobku lehčených zdících prvků, přičemž tato vlákna by měla být prioritně také původem ze zpracování odpadů či vedlejších produktů, aby se zvýšily pevnostní a deformační charakteristiky.

 • Technická specifikace a ověření výsledných produktů tak, aby byly uplatnitelné nejen v ČR a zemích Evropské unie (západních, např. Belgie nebo Itálie, a to i v souvislosti s rekonstrukcemi po zemětřeseních, nebo východních, jako je Rumunsko nebo Ukrajina, v souvislosti s boji a poválečnou rekonstrukcí), ale také měly exportní potenciál do méně rozvinutých regionů, jako je Severní Afrika (Egypt) a zemí Blízkého Východu (Jordánsko, Palestina, Saudská Arábie, Kuvajt apod.).

IMG_6609.JPEG
KONTEJNER8-1.jpg
IMG_0717_edited.jpg
Obrázek WhatsApp, 2024-05-24 v 08.45.42_370cc54b.jpg

2014 - 2016

product-jpeg-500x500.webp

Rozvoj mechanicky aktivovaných materiálů  na bázi recyklovaného betonu pro progresivní stabilizované a za studena recyklované konstrukční vrstvy

Technologická agentura ČR – 4.veřejná soutěž  ALFA 4  2014 – 2016

Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta stavební, SAT s.r.o., TPA ČR, s.r.o.

 

Projekt se zaměřoval na čtyři hlavní cíle:

 • Procesní úprava a rozvoj technologie mechano-chemické aktivace pomocí vysokorychlostního mletí minerálních materiálů z betonových recyklátů. Úpravy spočívaly především v technických modifikacích a přizpůsobení stávajících zařízení, aby bylo dosaženo materiálu s velikostí částic max. 0,2 mm, a současně v optimalizaci souběžného mletí a dávkování chemických přísad. Cílem bylo získat homogenní aditivované alternativní pojivo nebo jemnozrnné plnivo s aktivním a modifikovaným povrchem.

 • Technologie vysokorychlostního mletí byla vedle stávajících postupů (popílky, minerální filery apod.) aplikována a přizpůsobena pro jemnozrnné a odpadní materiály typické v dopravním stavitelství (jemné složky betonového recyklátu a odprašky z kamenolomů). Cílem bylo změnou struktury a velikosti zrn a aktivací/modifikací jejich povrchů získat inteligentní mikrofilery či alternativní pojiva, včetně kombinace s chemickými přísadami pro širší využití v trvanlivých konstrukcích.

 • Využití nanochemických přísad s různými typy mikrofiltrů a dalšími chemickými přísadami (např. pro zlepšení hydrofobních účinků) ve směsích pro dopravní stavby s využitím místních materiálů (zemin) nebo asfaltového či betonového recyklátu v technologii recyklace za studena. Cílem bylo navrhnout ekonomicky srovnatelnou alternativu, která by umožnila využití i méně vhodných typů kameniva, zemin a různých typů stavebních zrnitých recyklátů. Výsledkem bylo použití těchto materiálů jako jemnozrnných plniv i pojiv pro únosnější a trvanlivější konstrukční vrstvy. Aplikované přísady byly porovnány s tradičními pojivy.

 • Vymezení možností aplikace vybraných typů mikrofiltrů (z betonového recyklátu či odprašků) jako inteligentní jemnozrnné složky v asfaltových směsích. Cílem bylo docílit ekonomicky efektivnější alternativy při zachování kvalitativních požadavků na směsi.

DSC_1554 (1).JPG

2012 - 2014

Trvanlivé akustické asfaltové vrstvy s uplatněním výkonových asfaltových pojiv modifikovaných mikrogranulátem pryž včetně inovativní technologie jejího mletí

Technologická agentura ČR – 2.veřejná soutěž

ALFA 2 2012 – 2014

Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta stavební,

M – SILNICE a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

Projekt se věnoval vývoji nových technologií asfaltových směsí pro akustické konstrukční vrstvy vozovek s důrazem na vyvážený přínos hlukového útlumu a trvanlivosti. Pro tento účel byly dále rozvíjeny alternativní typy asfaltových pojiv, modifikovaných pryžovým mikrogranulátem, s aplikací dalších vhodných aditiv.

K dosažení těchto pojiv byla rovněž rozvinuta nová technologie výroby mikrogranulátu za využití speciálních a dále upravených vysokoenergetických mlecích zařízení.

alfa 2.png
alfa 1.jpg
bottom of page